Bizimlə əlaqə

Normativ-Hüquqi sənədlər

 

1. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda mühasibat uçotunun təşkili və aparılması barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 09.02.2012-ci il tarixli Q-02 №-li Qərarı
2. “Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış vəsaitlərin istifadəsinin ictimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və sub hesablarında əks etdirilməsi qaydası” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 10 mart 2020-ci il tarixli Q-08 №-li Qərarı.
3. “Xəzinədarlıq sistemi haqqında” Qaydalar.
4. “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması Qaydası” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2016-cı il tarixli Q-02 №-li Qərarı.
5. “İctimai sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 12 iyun 2020-ci il tarixli Q-13 №-li Qərarı.
6. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 2013-cü il 16 iyul tarixli Q-17 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”
7. “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”.Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi kollegiyasının 30 noy 2018-ci il tarixli Q-10 №-li Qərarı.
8. Amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normalarının Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinin tələblərinə uyğun müəyyənləşdirilməsi və tətbiq olunması.
9. Xərclər Smetasının icrası barədə hesabat.
10. Digər normativ-hüquqi aktlar.