Bizimlə əlaqə

Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması

1. “Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun tətbiqi;
2. Mühasibat uçotunu ilkin uçot sənədləri əsasıda, mühasibat uçotu registrlərini tərtib etəmklə fasiləsiz həyata keçirmək;
3. Maliyyə Hesabatlarının tərtib olunması;
4. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması;
5. “Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına (MUBS) əsasən uçot siyasətinin formalaşdırılması;
6. Hesabdan pul vəsaitinin silinməsinin növbəliyini tətbiqi;
7. Amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normalarının tətbiq olunması;
8. Amortizasiya ayırmaları və gəlirdən amortizasiya olunan aktivlər üzrə çıxılan məbləğlərin hesablanması;
9. Aktilərin və öhdəliklərin inventarizasiya;
10. Vergi ödəyicilərində nağd pul vəsaitinin uçotu və kassa əməliyyatlarının aparılması;
11. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının tətbiqi;
12. Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin mühasibat uçotunda əks olunmasına dair təlimatın tətbiqi;
13. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın tətbiqi;
14. Ezamiyyə xərclərinin normalarının tətbiqi;