Bizimlə əlaqə

Əlaqəli auditor xidmətləri

1.Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının auditi
  1.1 Nizamnamə kapitalı əmlak hesabına formalaşdıqda
  1.2 Nizamnamə kapitalı pul vəsaitləri hesabına formalaşdıqda
2. Əmlak və digər mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün təsdiqi üzrə audit
  2.1 Maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi üzrə audit
  2.2 İntelektual kapitalın qiymətləndirilməsi üzrə audit
3.Əsas vəsaitlərin ədalətli bazar dəyəri ilə qiymətləndirilməsi
4.Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası
5. Digər xüsusi təyinatlı tapşırıqlar üzrə audit