Bizimlə əlaqə

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması

1. “Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun tətbiqi;
2. Mühasibat uçotunu ilkin uçot sənədləri əsasıda, mühasibat uçotu registrlərini tərtib etəməklə fasiləsiz həyata keçirmək;
3. Maliyyə Hesabatlarının tərtib olunması;
4. Xərclər smetasının icrası barədə həsabatın 
tərtib olunması;
5. “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq,rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional,iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”nın tətbiqi;
6. “Qeyri-hökümət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması,məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası”nın tətbiqi;
7. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması;
8. “Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış vəsaitlərin istifadəsinin İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi qaydası”nın tətbiqi;
9. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif(vəzifə) maaşlarının tətbiqi;
10. Amortizasiya ayırmaları və gəlirdən amortizasiya olunan aktivlər üzrə çıxılan məbləğlərin hesablanması;
11. Əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normalarının tətbiqi;
12. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda kassa əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın tətbiqi;
13. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının tətbiqi;
15. Azərbaycan Respublikası ərazisində müəyyən edilmiş qeyri-iş günlərinin şamil edilmədiyi dövlət orqanları və qurumlarının siyahısı;
16. “Dövlət müəssisə və təşkilatlarının,habelə nizamnamə kapitalında dövlət payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlərinin satışı üzrə Qaydalar”ın tətbiqi;
17. Aktilərin və öhdəliklərin inventarizasiya;
18. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın tətbiqi;
19. Ezamiyyə xərclərinin normalarının tətbiqi